Lijekovi na recept

Nalazite se na stranicama s općim podacima. Za pristup stručnim podacima morate se .

Proizvodi

 1. Atoris filmom obložene tablete

  Atoris filmom obložene tablete (atorvastatin)

  Hiperlipidemija: Atoris smanjuje serumsku koncentraciju ukupnog kolesterola, LDL kolesterola, apolipoproteina B i triglicerida u bolesnika s primarnom hiperlipidemijom tipa IIa i IIb, uključujući poligensku hiperkolesterolemiju, obiteljsku hiperkolesterolemiju i heterozigotne mješovite hiperlipidemije. Atoris također ima za cilj smanjiti povišeni ukupni kolesterol, LDL kolesterol i vrijednosti apolipoproteina B u bolesnika s homozigotnom obiteljskom hiperkolesterolemijom.
 2. Atoris filmom obložene tablete

  Atoris filmom obložene tablete (atorvastatin)

  Hiperlipidemija: Atoris smanjuje serumsku koncentraciju ukupnog kolesterola, LDL kolesterola, apolipoproteina B i triglicerida u bolesnika s primarnom hiperlipidemijom tipa IIa i IIb, uključujući poligensku hiperkolesterolemiju, obiteljsku hiperkolesterolemiju i heterozigotne mješovite hiperlipidemije. Atoris također ima za cilj smanjiti povišeni ukupni kolesterol, LDL kolesterol i vrijednosti apolipoproteina B u bolesnika s homozigotnom obiteljskom hiperkolesterolemijom.
 3. Co-Roswera (rosuvastatin/ezetimib)

 4. Roswera 15 mg i 30 mg filmom obložene tablete

  Roswera 15 mg i 30 mg filmom obložene tablete (rosuvastatin)

  Roswera smanjuje serumsku koncentraciju ukupnog kolesterola, LDL kolesterola, triglicerida te povećava HDL-kolesterol. Također snižava ApoB, ne-HDL-C, VLDL-C, VLDL-TG i povećava ApoA-I (vidjeti Tablicu 1). Roswera snižava i omjere LDL-C/HDL-C, ukupni C/HDL-C i ne-HDL-C/HDL-C i ApoB/ApoA-I. Rosuvastatin je učinkovit kod odraslih s hiperkolesterolemijom, sa i bez hipertrigliceridemije, bez obzira na rasu, spol ili dob, te u posebnim populacijama kao što su bolesnici s dijabetesom ili bolesnici s obiteljskom hiperkolesterolemijom.
 5. Roswera 5 mg, 10 mg, 20 mg i 40 mg filmom obložene tablete

  Roswera 5 mg, 10 mg, 20 mg i 40 mg filmom obložene tablete (rosuvastatin)

  Roswera smanjuje serumsku koncentraciju ukupnog kolesterola, LDL kolesterola, triglicerida te povećava HDL-kolesterol. Također snižava ApoB, ne-HDL-C, VLDL-C, VLDL-TG i povećava ApoA-I (vidjeti Tablicu 1). Roswera snižava i omjere LDL-C/HDL-C, ukupni C/HDL-C i ne-HDL-C/HDL-C i ApoB/ApoA-I. Rosuvastatin je učinkovit kod odraslih s hiperkolesterolemijom, sa i bez hipertrigliceridemije, bez obzira na rasu, spol, ili dob, te u posebnim populacijama kao što su bolesnici s dijabetesom, ili bolesnici s obiteljskom hiperkolesterolemijom.
 6. Roxiper filmom obložene tablete (rosuvastatin/perindopril-tert-butilamin/indapamid)

  Roxiper je lijek indiciran za prevenciju ozbiljnih kardiovaskularnih događaja kao supstitucijska terapija u odraslih bolesnika s hiperkolesterolemijom i esencijalnom hipertenzijom u kojih su ti fakori rizika odgovarajuće kontrolirani istodobnom primjenom rosuvastatina, perindoprila i indapamida u istim dozama kao u kombinaciji.
 7. Vasilip® filmom obložene tablete

  Vasilip® filmom obložene tablete (simvastatin)

  Hiperkolesterolemija: liječenje primarnih hiperkolesterolemija ili miješanih dislipidemija, kao dodatak prehrani ako dijetom ili drugim nefarmakološkim mjerama (npr. tjelovježba, smanjenje težine) ne postižemo zadovoljavajući učinak. Liječenje bolesnika s homozigotnom obiteljskom hiperkolesterolemijom, kao dodatak prehrani ako dijetom ili drugim mjerama (postupcima) ne možemo smanjiti količinu masnoća u krvi (npr. LDL afereza) ili ako takve mjere nisu primjenjive. Sprečavanje komplikacija kardiovaskularne bolesti, smanjenje smrtnosti...

Opisi lijekova i drugih proizvoda služe upoznavanju njihovih svojstava i nisu prodajni katalog.

Tekst opisuje lijek koji se može izdavati isključivo na recept. Prikladnost primjene lijeka u pojedinog bolesnika može procijeniti samo liječnik. Za sve dodatne informacije obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Prijava neželjenih učinaka
Ukoliko želite prijaviti neželjene učinke lijeka, molimo vas da ispunite niže navedeni obrazac.